بدینوسیله اعلام میدارم که تشکیل پرونده تسهیلاتی دانشجویی هیچ گونه تعهدی برای وزارت متبوع و مرکز خدمات آموزشی مبنی بر پذیرش و امتحان علوم پایه و ارزشیابی مدارک تحصیلی اینجانب نخواهد داشت و تشکیل پرونده صرفا جهت استفاده از تسهیلات ارزی و غیر ارزی و امتحانات علوم پایه‌ای و ارزشیابی مدارک طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع انجام گیرد و اینجانب حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب می نمایم ضمنا متعهد میگردم که پس از تایید مدارک ارسالی از طریق شبکه اصل مدارک که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل اینجانب رسیده را در موعد مقرر تحویل نمایم